Visjon og verdier

Nytenkende og kreative 

Mål

Skolen har rom for utprøving av nye modeller og tiltak 

Tiltak

 • Ledelsen sørger for at elever og lærere trekkes med i planarbeid og utviklingsarbeid. 
 • Skolen legger vekt på teknologi og samarbeidsfremmende pedagogikk. 

Positive og inkluderende 

Mål

Elever og lærere samarbeider om undervisningsopplegget 

Tiltak

 • Vi møter hverandre med åpenhet og respekt. 
 • Lærerne gir elevene positiv faglig forsterkning. 
 • Tar utgangspunkt i elevens forutsetninger og interesser. 
 • Involverer elevene i planlegging og gjennomføring. 

Kunnskapsrike og kompetente 

Mål

Våre elever skal fullføre utdanningen med best mulig karakterer. 

Tiltak

 • Eleven skal kjenne til hva hun/han skal vurderes i og hva som skal  til for å få en bedre karakter. 
 • Læreren framhever det eleven lykkes med, men gir også beskjed om hva som kan forbedres. 
 • Egenvurderingen danner utgangspunktet for elevsamtalen. 

Rause og tilgjengelige 

Mål

 • Eleven blir sett av læreren. 
 • Det oppfattes som legitimt å ta opp vanskelige saker 

Tiltak

 • Basistimen brukes for å gi elevene bedre forståelse for læringsarbeid, åpne for dialog og la elevene ta opp saker. 
 • Vi tar hensyn til elevens individuelle behov, gir enkelte elever dispensasjon, fritak eller alternativt opplegg. 
 • Vi ønsker at gjensidige forventninger i forhold til kommunikasjon avtales mellom lærer og elev i forkant. 
 • Skolen har sin profil og standarder, men for å utnytte kompetansen har personalet en stor grad av autonomi i gjennomføring av det pedagogiske arbeidet. 

Trygge og forutsigbare 

Mål:

 • Lærerne er tydelige ledere. 
 • Elevene viser selvstendighet og har et bevisst forhold til eget læringsarbeid. 

Tiltak

 • Alle møter presis og forberedt. 
 • Kontaktlærer følger med på elevens faglige arbeid og prestasjoner. 
 • Læreren skiller mellom veileder- og vurderingsrollen. 
 • Elever og lærere diskuterer tiltak som sikrer et godt sosialt miljø.  

Samarbeidende og villige til å dele 

Mål

 • Elevene samarbeider godt med andre. 
 • Lærerne deler sin pedagogiske praksis med hverandre. 
 • Foreldrene er aktive bidragsytere. 

Tiltak

 • Undervisningsmetodene varieres og læreren er åpen for flere tilnærmingsmåter i samarbeid med elevene. 
 • Lærerne utnytter samarbeidsmulighetene som ligger i fagdager og parallellegging av fag på samme trinn. 
 • Elever, lærere og ledelse bruker skoleundersøkelser for å forbedre læringsarbeidet. 
 • Foreldrene involveres gjennom samtaler med kontaktlærer, i foreldremøter og foreldreråd. 
 • Ledelsen legger til rette for pedagogiske debatter. 

Åpne for humor og glede 

Mål

Hverdagen skal preges av humor og glede. 

Tiltak

 • Se etter det positive i ulike situasjoner og hos hverandre. 
 • Treningsleir og skolestart legger til rette for et godt miljø. 
 • Skolen benytter seg av tilbud i den kulturelle skolesekken. 
 • Skolen oppfordrer til aktivitet blant elever og ansatte utenom undervisning-/arbeidstid. 
 • Elevrådet legger opp til felles aktiviteter i midttimen.